ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਸਲੀ Sexy ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ !! ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਠੰਢਕ ਨਹੀ ਹੈ ... ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ!

ਆਪਣੇ IPTV ਲੋੜ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ!